Ban lãnh đạo

  • Vũ Huy Thắng: Chủ tịch hội đồng quản trị – Giám đốc
  • Lê Văn Đông: Phó giám đốc
  • Giã Thị Minh Thu: Phó giám đốc
  • Giã Thị Mai Hiên: Thành viên hội đồng quản trị
  • Lê Hữu Thăng: Phó giám đốc
  • Trương Thị Huyền Trân: Chánh văn phòng