Lắp đặt thiết bị cho nhà máy ở các khu công nghiệp